• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

ฟังก์ชันพิเศษต่างๆ ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Digital Multimeter function


CONTINUITY (ความต่อเนื่อง)

คือ การวัดค่าความต้านทานแบบผ่าน/ไม่ผ่าน (GO/NG) อย่างรวดเร็วเพื่อใช้แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างวงจรปิด (Short Circuit) กับวงจรเปิด (Open Circuit) ส่วนใหญ่นิยมแสดงผลด้วยสัญญาณเสียง

DIODE TEST (ทดสอบไดโอด)

คือ ฟังก์ชั่นที่ใช้ทดสอบไดโอด โดยการอ่านค่าแรงดันตกคร่อมตัวไดโอด ซึ่งควรเป็น ~ 0.6-0.7V (Germanium) หรือ ~ 0.3V (Silicon)  ผลนี้แสดงว่าไดโอดยังดีอยู่ แต่ถ้าค่าที่อ่านได้จากการวัดทั้ง 2 ทิศทางนั้นเปิดทั้งคู่ แสดงว่าไดโอดขาด แต่ถ้าอ่านได้เป็นปิดทั้งคู่แสดงว่าไดโอดช๊อต (Short)

DATA HOLD (คงค่าข้อมูล)

คือ การคงค่าข้อมูลในการแสดงผลของเครื่องวัดให้คงที่ชั่งขณะเพื่อง่ายต่อการอ่านค่าหรือสะดวกต่อการจดบันทึก

PEAK VALUE (คงค่าข้อมูล)

คือ ค่าของจุดเคลื่อนไหวสูงสุดของรูปคลื่นของสัญญาณต่างๆ ที่ทำการวัด

hFE

คือ ค่าอัตราการขยายทางด้านกระแสของทรานซิสเตอร์

TRUE-RMS

ในการวัดค่าของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไปค่าที่ต้องการวัดได้จะต้องเป็นค่าที่ทำให้เกิดพลังงานจริง (Effective Values) ซึ่งเรียกว่า ค่า RMS (Root-Mean-Square) สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า การวัดมิเตอร์ทั่วไปที่เป็นแบบค่าเฉลี่ยนั้น จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยของรูปคลื่น Sine Wave แล้วใช้ค่าตัวคูณ (Conversion Factor) การคำนวณให้ได้ค่า RMS (สำหรับการวัดค่าของรูปคลื่นอื่นๆ ก็จะใช้ค่าตัวคูณที่ต่างกันออกไป) นั่นแสดงว่าการวัดแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็นรูปคลื่นแบบ Sine Wave จริงๆ (Prue sine) จะให้ผลการวัดที่ผิดพลาดไปจากค่าจริง แต่มิเตอร์ที่ระบุการแสดงผลแบบ True-RMS จะทำการคำนวณค่าในส่วนนี้ให้เราเอง ดังนั้น ค่าที่วัดได้จึงเป็นค่าพลังงานจริงเสมอ ไม่ใช่ค่าพลังงานเฉลี่ย ผลที่ได้จึงแม่นยำมากกว่า

MAX-MIN (ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด)

คือ ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการบันทึกค่าสูงสุดหรือต่ำสุดในการวัดค่าต่างๆของมิเตอร์

TEMPERATURE MODE

คือ ฟังก์ชั่นที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิโดยจะต้องต่อร่วมกับโพรบรับอุณหภูมิ (Thermocouple) ซึ่งจะต้องมีตัวแปลงสัญญาณทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิให้เป็นแรงดัน ก่อนที่จะส่งไปแสดงผลที่มิเตอร์ แต่ในมิเตอร์บางรุ่นก็สามารถต่อเข้ากับเทอร์มอคัปเปิลได้โดยตรง เพราะมีตัวแปลงสัญญาณอยู่ภายในมิเตอร์อยู่แล้ว

dB : DECIBLE

คือ หน่วยที่ใช้แสดงค่าความเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนสัญญาณไฟฟ้าและระดับความดังของเสียง เช่น 10:1 ของการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า (เอาต์พุต : อินพุต) จะเท่ากับ 20dB, 100:1 เท่ากับ 40dB, 1000:1 จะเท่ากับ 60dB และเนื่องจากยกกำลัง 2 ของแรงดันไฟฟ้า (E²) คือ กำลังไฟฟ้า (P) ดังนั้น กำลังไฟฟ้า 10:1 จะเท่ากับ 10dB ไม่ใช่ 20dB
dB=20 log (Vout/Vin) หรือ dB=10 log (Vout/Vin)² หรือ dB=10 log (Pout/Pin)

WITHSTAND VOLTAGE

คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดภายใต้ฉนวน โดยไม่เกิดการเสียหายของวงจรภายในหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่

LEAKAGE CURRENT

คือ ค่ากระแสรั่วไหล ซึ่งสามารถวัดได้โดยการใช้มิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์หรือแคล้มป์มิเตอร์ที่ย่านวัดกระแสต่ำๆ อย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่

BACKLIGHT DISPLAY

คือ จอแสดงผลออกแบบให้มีไฟส่องสว่างจากด้านหลังจึงทำให้การอ่านค่าชัดเจน ซึ่งคุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับงานที่มีแสงสว่างน้อย

HALL SENSOR (HALL ELEMENT)

คือ สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง เมื่อจ่ายกระแสให้กับ Hall element แล้วนำไปให้ได้รับสนามแม่เหล็ก Hall element ก็จะสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมาทางขั้ว Output ได้

RS-232C OUTPUT

คือ พอร์ตของสัญญาณเอาต์พุต ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยที่คำว่า “RS-323C” เป็นชื่อของสัญญาณมาตรฐานที่ใช้

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด