• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคล้มป์มิเตอร์ Clamp Meters
 • เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Insulation Testers
 • เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • เครื่องวัดความต้านทานลูป Loop/psc/rcd testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า Phase Testers
 • แคล้มป์เซนเซอร์ Sensors
 • เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Others
 • ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์สำหรับวัด New Dc Milliamp Clamp Mete

มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

Insulation Tester and Continuity Tester


อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีฉนวนซึ่งทำจากพลาสติกเป็น PVC หรือเคลือบลวดไฟฟ้าด้วยสายที่เป็นฉนวน นานไปฉนวนจะเสื่อมค่าลง ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียใช้งานไม่ได้และเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนจึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน จะได้แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น มิเตอร์ทดสอบความเป็นฉนวนแบบเข็ม เช่น รุ่น KEW 3131A, KEW 3132A, KEW 3166, KEW 3321A

จำเป็นต้องมี/ใช้เครื่องมิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือไม่ ? ทำไมจึงต้องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน

ตอบ มีความจำเป็นต้องมีมิเตอร์วัดค่าฉนวนไฟฟ้าประจำโรงงาน/อาคาร สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ควรมีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าอยู่เป็นประจำทุก 2 อาทิตย์ หรือทุกเดือนและเก็บบันทึกค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าไว้ทุกครั้ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบดูว่าสายไฟ มอเตอร์ ฮีตเตอร์ แผง/ตู้ไฟฟ้า มีการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า อันเนื่องมาจากความร้อน ความชื้น ฝุ่น สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ การสั่นสะเทือนและความเสื่อมของฉนวนไฟฟ้าจากอายุการใช้งาน ทำให้ค่าความเป็นฉนวนลดลง ถ้าลดลงมากแสดงว่าอาจจะมีกระแสรั่วไหลลงดินแล้ว จึงควรวัดค่ากระแสรั่วไหลลงดิน Earth Leakage Current ด้วย เพราะทำให้เสียค่าไฟฟ้ามากและยังเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย และในระยะเวลาไม่นานก็จะเกิดกระแสลัดวงจร อันเนื่องมาจากความเป็นฉนวนไฟฟ้าได้หมดไป สายไฟ มอเตอร์จึงช๊อตทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์และการเสียเวลาในการผลิตสินค้า/ทำงาน

ถ้าเรามีตรวจสอบโดยใช้มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและบันทึกค่าเก็บไว้ ก็จะสามารถวางแผนการนำสายไฟหรือมิเตอร์สำรองมาเปลี่ยนในวันหยุดประจำสัปดาห์


มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนมีกี่ประเภท ? แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

 1. มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนแบบเข็ม Analogue Insulation Tester ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนที่ใช้ DC Test Voltage ต่ำคือ 250 VDC, 500 VDC, 1,000 VDC
 2. มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล ที่ใช้ DC Test Voltage มีค่าสูงกว่า Digital High Voltage Insulation Tester และค่าที่วัดได้เป็นตัวเลข (ดิจิตอล) เช่น DC Test Voltage (500V) 1,000 V, 2,500 V, 5,000 V เป็นต้น

การเลือกใช้มิเตอร์ควรเลือก Digital High Voltage Insulation Tester เมื่อใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ ส่วนมอเตอร์ขนาดเล็กใช้มิเตอร์แบบเข็มที่ใช้ DC Test Voltage ต่ำกว่า


ค่าความเป็นฉนวนขนาดที่โอห์มจึงถือว่าเป็นอันตราย ?

ตอบ ต่ำกว่า 1,000,000 Ω หรือ 1 MΩ ถือว่าเป็นอันตราย


ในการวัดค่าความต่อเนื่อง Continuity Test กระแสในวงจรมีค่าเท่าไร ?

ตอบ การวัดค่าความต่อเนื่อง มักจะมีติดอยู่กับมิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนและมัลติมิเตอร์ เพราะในการใช้วัดมักจะมีความสงสัยอยู่ประจำว่าสายไฟหรือวงจรไฟฟ้าต่อถึงกันระหว่าง 2 จุด ในวงจรหรือไม่ การ test ด้วยการวัดค่าต่อเนื่องจึงมักจะติดอยู่กับมิเตอร์ทั่วๆไป ค่ากระแสในวงจรในการ test การวัดค่าความต่อเนื่อง Continuity Test จะมีค่าไม่เกิน 200 mA.


กระแสไฟที่เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าใช้ในการวัดมีค่าเท่าไร ?

ตอบ ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 1 mA.

 • การวัดค่า True RMS (Root Mean Square: ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

  เมื่อความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มีผลกระทบต่อกระแสไฟที่โหลด แคล้มป์มิเตอร์ทั้งแบบค่าเฉลี่ย (Average) และแบบค่าจริง (True RMS) จะวัดค่าได้ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 10A โดยมีรูปคลื่นคงตัวดังตัวอย่างข้างบน ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์คืออะไร?

  แคล้มป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดเหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น ดูรายละเอียด >>

  แคล้มป์มิเตอร์ทำงานอย่างไร?

  ในกรณีที่เป็นแคล้มป์มิเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนั้น เมื่อคล้องมิเตอร์เข้ากัลสายไฟแล้ว ส่วนของปากคีบจะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า (เสมือนเป็นหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Current Transformer) ดูรายละเอียด >>

 • หลักการทำงาน AC/DC แคล้มป์มิเตอร์

  ในการวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้น จะใช้วิธีการตรวจจับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นรอบสายไฟฟ้า แล้วนำสัยญาณที่ตรวจจับได้ไปแปลงเป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ แต่ในการวัดค่ากระแสไฟ DC จะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่ากระแสรั่วไหล

  การวัดค่าจะทำให้ 2 วิธีดังนี้ 1. วัดค่ากระแส (lg) ที่ไหลผ่านสายดินลงสู่พื้นดินโดยตรง แล้วอ่านค่า 2. วัดค่าโดยการเปรีียบเทีียบปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เข้าและออกจากเครื่องใช้ โดยคล้องมิเตอร์เข้ากับสายไฟทั้ง ดูรายละเอียด >>

  วิธีการใช้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลของ KEW

  หาก RCD มีการทริป ให้ต่อสายเข้ามา RCD ชั่วคราว แล้วคีบแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลรอบสายเฟสกับสายนิวทรัลที่ด้านตัวจ่ายพลังงานของ RCD (สำหรับระบบ 33 เฟส ควรคีบแคล้มป์มิเตอร์รอบสายไฟตัวนำที่มีไฟฟ้า) ดูรายละเอียด >>

 • ทำไมการทดสอบความเป็นฉนวนจึงมีความจำเป็น?

  ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและการตัิดตั้งจะต้องหุ่มฉนวนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดที่เกิดจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและตความเสียหายของอุปกรณ์ ดูรายละเอียด >>

  วิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า

  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ต้องป้องกัน RCD จะตัดระบบไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากแหล่่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้งานการตรวจจับกระแสรั่วไหลนี้ บ. kyoritsu มีแคล้มป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้ ดูรายละเอียด >>

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

 • หลักการวัดความต้านทานดินแบบแคล้มป์

  เครื่องวัดนี้จะทำการวัดความต้านทานดินต่อพื้นดิน ในแบบการต่อลงดินหลายจุด จากรูปจะให้ความทานดินของจุดที่ทำการทดสอบเป็น Rx และความต้านทานดินของจุดอื่นๆ เป็น R1, R2, ดูรายละเอียด >>

  วิธีการทดสอบความถูกต้องของลูป Loop Testing

  หลักการของการวัดสภาพต้านทานดิน ตามวิธีการ 4 ขั้วของเวนเนอร์ ให้ใช้กระแส AC "I" ระหว่าง "E" (หลักดิน) และ "H(C)" (ขั้วกระแสไฟฟ้า) เพื่อหาความต่างศักย์ "V" ระหว่างขั้วศักย์ไฟฟ้า "S(P)" และหลักดินเสริม "ES" ดูรายละเอียด >>

  สายนิวทรัล-ไลน์-สายดิน

  ต่อสายวัด "หลัก (PRIMARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งนิวทรัลของสายส่ง RCD และต่อสายวัด "รอง (SECONDARY)" ของตัวต่อสายสัญญาณเข้ากับตำแหน่งไลน์ของสายโหลด RCD ดูรายละเอียด >>

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines co.,Ltd  บทความและสาระน่ารู้  ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ 

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ "KYORITSU" อาทิ มัลติมิเตอร์,อนาล็อคมัลติมิเตอร์,ดิจิตอลมัลติมิเตอร์,แคล้มป์มิเตอร์,อนาล็อคแคล้มป์มิเตอร์,ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์,เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป,เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล,มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์,เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน,เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า,แคล้มป์อแดปเตอร์,เซนเซอร์จับโวลต์,เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

Contact us บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด